Veel gestelde vragen
Vraag15 Mijn aandelenlease-overeenkomst bij GroeiVermogen is al in 2002 afgelopen. Is mijn claim op een schadeloosstelling niet inmiddels verjaard?
:: Antwoord ::

Standaard verjaart een rechtsvordering in ons land meestal pas na 20 jaar. Hierop bestaan echter uitzonderingen. Sommige soorten van claims kennen een veel snellere verjaringstermijn, meestal van 5 JAAR. In de door ons gevoerde (collectieve) rechtsprocedure tegen GroeiVermogen zijn tal van uiteenlopende rechtsvorderingen tegen GroeiVermogen in stelling gebracht. Voor alle zekerheid -ook omdat de duur van de rechtsstrijd niet vooraf is in te schatten- adviseren wij de bij ons (als lid) aangesloten GroeiVermogen-gedupeerden DRINGEND om een eventuele verjaring te stuiten. U kunt dit doen door een kort briefje aan GroeiVermogen te zenden (aangetekend versturen, dan heeft u bewijs van verzending !) waarin u:

a) aan GroeiVermogen kenbaar maakt dat u zich alle rechten voorbehoudt met betrekking tot de afgesloten aandelenlease-overeenkomst, en

b) dat onderhavige brief tevens is te beschouwen als een stuiting van een eventuele verjaring van een claim van u op Fortis/Groeivermogen uit welke hoofde dan ook.

 

Overigens wijzen wij er op dat conform staande jurisprudentie (rechtspraak) in het Nederlands recht geldt dat schadeclaims die in een collectieve rechtszaak zijn gevorderd niet kunnen verjaren, zolang de collectieve rechtszaak nog niet definitief ten einde is.

Zie verder ook ons antwoord op de 4e vraag in deze reeks 'veelgestelde vragen''

Let op: sloot u een leasecontract van het leaseproduct ''Groeivermogen'' en sloot u deze overeenkomst vr ultimo 1997 via KBW Effektenbank (de toenmalige dochter van de VSB Bank), dan adviseren wij u de stuitingsbrief als hiervoor bedoeld te zenden aan de huidige rechtsopvolger van KBW Effektenbank:    ABN Amro Bank N.V. Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP  Amsterdam.

 


Terug naar het overzicht