Veel gestelde vragen
Vraag10 Ik sloot een betalingsregeling, waarin ook een zin was opgenomen waarin GroeiVermogen zich vrij pleit van aansprakelijkheid ?
:: Antwoord ::

Onder de druk van de invordering van de ontstane restschuld zijn duizenden GroeiVermogen-gedupeerden destijds ( in de periode tussen 2003 en 2005) zo'n betalingsregeling overeengekomen.  In die betalingsregeling was weliswaar een clausule opgenomen  waarin GroeiVermogen zichzelf vrij pleitte en de klant  afstand deed van zijn rechten om schade te claimen, maar naar de overtuiging van onze juristen is deze afstandverklaring:

a) vernietigbaar

b) een verboden beding conform de Wet Algemene Voorwaarden.

Deze afstandverklaring is naar ons oordeel geen belemmering om u aan te sluiten bij de collectieve rechtszaak !

Hieronder treft u een voorbeeld aan van een brief waarmee u de vernietiging inroept van deze clausule in de betalingsregeling.

voorbeeldtekst

Aan: GroeiVermogen N.V.

        Postbus 71770

        1008 DG  Amsterdam

(plaats,, datum)

Geachte heer, mevrouw,

Met verwijziging naar het bepaalde in artikel 229 (boek 6) Burgerlijk Wetboek, vernietig ik hiermee de clausule in de tussen uw instelling en mij overeengekomen betalingsregeling, waarin ik afstand deed van mijn aanspraken op een schadevergoeding ter zake van het aandelenleaseproduct (invullen naam product !).

Tevens bericht ik u dat ik deze vernietiging tevens baseer op het bepaalde in artikel 233 (boek 6) Burgerlijk Wetboek.

Inmiddels verblijft,

 

Hoogachtend,

 

(uw naam en handtekening)

 

Toelichting: wij adviseren u bovenstaande brief AANGETEKEND aan GroeiVermogen te zenden, zodat u bewijs houdt van de verzending. Eventueel kunt u bovenstaande brief combineren met de door ons aanbevolen ""stuitingsbrief"" ter voorkoming van de verjaring van uw claim. (zie ons antwoord op vraag 4 !)

 

 

 

 

 

 

 

 


Terug naar het overzicht